Lễ ký kết Chương trình phối hợp cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự An toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2023 – 2028

Hội cựu chiến binh xóc đĩa online uy tín vừa phối hợp giữa Ban An toàn giao thông huyện tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2023-2028.

Quang cảnh Hội nghị

Chương trình phối hợp bao gồm: công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Hội cựu chiến binh các cấp; vận động Cựu chiến binh, Cựu quân nhân và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông; tiếp tục xây dựng, phát triển và duy trì hoạt động các mô hình đã và đang thực hiện có hiệu quả; phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các trường học trên địa bàn để giáo dục đoàn viên, thanh niên và các cháu học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Đồng chí Lục Minh Đường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ký kết với Ban ATGT

Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh với Ban an toàn giao thông huyện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trong việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về trật tự ATGT; xây dựng văn hóa giao thông trong Cựu Chiến binh và Nhân dân, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” với trọng tâm là xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, thiết lập trật tự kỷ cương ATGT góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

T/h: Thu Trang