Lý ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

3.1.Du-thao-Quyet-dinh-kem-theo(08.04.2021_17h14p27)_signed 3.Du-thao-Quyet-dinh-quy-dinh-CNNV-STP(08.04.2021_17h14p12)_signed