Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm sản phẩm