Thông báo mời thầu(Gói thầu cung ưng vật tư)

Thông báo trang 01 Thông báo trang 02