Thông báo phân luồng giao thông phục vụ sự kiện Sắc thu Hồ Ba Bể năm 2023

Thông báo phân luồng giao thông phục vụ sự kiện Sắc thu Hồ Ba Bể