THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ

  1. Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:
Ông: Ma Văn Duy
Sinh ngày: 23 – 3 – 1967
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm
Lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại: 02813.876.872
 Email: [email protected]