Thường trực UBND huyện

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BA BỂ, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
NÔNG NGỌC DUYÊN
– Sinh ngày: 18/01/1979
– Trình độ chuyên môn:
– Lý luận chính trị: Cao cấp
– Điện thoại: 0974.045.688
– Email: [email protected]
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
MA THỊ CỬ
– Sinh ngày: 11/11/1973
– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
– Lý luận chính trị: Cao cấp
– Điện thoại: 0975.514.329
– Email: [email protected]